Eesti noored ja nende valmisolek teenida kaitseväes

november 6, 2023

Eesti kaitseväkke astuvate noorte kehaline võimekus on üldiselt rahuldav. Enamus noori on tugevad ja terved, kuid on ka neid, kellel on veel arenguruumi oma kehalise võimekuse parendamiseks.

Kuigi laialt levinud arvamus on, et kaitseväes teenivad peamiselt mehed, on igal aastal on ka neidusid ja noormehi, kes soovivad astuda ajateenistusse ja panustada oma riigi kaitseesse.

Kuidas saab eesti neiu ja naine astuda Eesti Kaitseväkke?

Eesti naised, kes soovivad alustada ajateenistust, peavad järgima sarnaseid nõudeid ja protseduure nagu mehed. See otsus on märkimisväärne samm, millega kaasnevad nii õigused kui ka kohustused.

Nii nagu mehed, peavad ka naised vastama teatud nõuetele, et alustada ajateenistust. Selleks peavad nad olema Eesti kodanikud, vanuses 18-27 aastat ning omama vähemalt põhiharidust. Siiski on esimese 90 päeva jooksul teenistusse astumisest naistel õigus sellest loobuda. Kui nad otsustavad jätkata, kantakse nad kaitseväekohustuslaste registrisse ning neid loetakse kaitseväekohustuslasteks, mille kaasneb vastavate õiguste ja kohustustega.

Eesti teismeliste tervise ja füüsilise võimekusega on probleeme

Tervis ja füüsiline võimekus võivad olla takistuseks mitmetele noortele, kes soovivad astuda ajateenistusse. Kuigi Eestis on üldine tervisetase noorte sees on rahuldav või hea, seisavad mõned teismelised silmitsi terviseprobleemidega. Näiteks ilmneb, et vaimse tervise probleemid esinevad sagedamini ja suurenevad vanuse kasvades. Seda nii tüdrukute kui ka poiste seas. Üle kolmandiku 11-15-aastastest Eesti tüdrukutest ja viiendik poistest tunnevad kurvastust või masendust sagedamini kui kord nädalas.

Kui võrrelda aga kaitseväkke astuda soovivate tüdrukute ja poiste tervist, saab öelda, et märkimisväärset erinevust siin ei esine. Küll aga on tüdrukute füüsiline tervis veidi parem kui poistel, vaimne tervis aga samaväärne.

Eesti noorte nikotiinitoodete ja alkoholi tarbimine on murekoht

Üks suuremaid probleeme nii neidude kui noormeeste seas on suitsetamine ja alkoholi tarbimine. See on noorte hulgas endiselt levinud, sealhulgas ka uuemate trendide, sealhulgas e-sigarettide ehk veipide kasutamine. 2022. aasta Eesti rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmetel on alternatiivsete nikotiinitoodete tarbimine kõige enam levinud just 16-24-aastaste noorte seas, eriti noorte meeste hulgas.

Muret valmistab Eesti noorte ülekaalulisus

Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuringud näitavad, et Eestis on ülekaaluliste laste arv pidevalt kasvanud. Näiteks 2018. ja 2019. aasta Eesti õpilaste kasvu seireuuringu tulemuste kohaselt oli peaaegu viiendik esimese ja neljanda klassi õpilastest ülekaalus ja 11% rasvunud.

Kurb on tõdeda, et vanuse suurenemisel normaalkaalus laste arv vähenes ning ülekaaluliste ja rasvunute osakaal tõusis.

Siiski on rõõm märkida, et noorte teadlikkus treenimisest, toitumisest, aktiivsest eluviisist ja üldisest tervisest on viimasel ajal märgatavalt kasvanud. See positiivne suundumus on saavutatud mitme teguri koosmõjul, hõlmates paranenud terviseprogramme koolides, suurenenud teadlikkust tervisest meedia ja sotsiaalmeedia vahendusel ning noorte endi huvi tervisliku eluviisi vastu.

Milline on Eesti noorte tervislik seisund võrdluses lähiriikidega?

Kahjuks ei ole Eesti kaitseväkke astuvate noorte tervis võrreldes naaberriikidega silmapaistev. Eestis on ülekaaluliste laste arv aasta-aastalt kasvanud ja uuringu tulemuste põhjal on 11–15aastaste noorte hulgas ülekaalulisi noori 18%. Enam on ülekaalulisi, sh rasvunud õpilasi poiste seas, seejuures vanuselisi erinevusi esile ei tulnud. Liigse kehakaaluga õpilasi on Eestis rohkem kui HBSC uuringus keskmiselt ning enam kui Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus. 

Eesti noored on võrreldes lähiriikide noortega keskmiselt tervemad ja oma eluga üpris rahul. Nad on nii enesehinnangulise tervise kui ka eluga rahulolu osas teisel kohal Leedu järel. 

Seejuures Eesti poisid hindasid oma tervist ja eluga rahulolu kõrgemalt kui tüdrukud. Samuti oli neil uuringu järgi vähem tervisekaebusi.

Vaimselt on Eesti noored samuti keskmiselt tervemad kui naaberriikide noored. Eesti noorte hulgas leidub uuringu kohaselt vähem depressiooni ja ärevushäireid kui Läti, Leedu ja Soome noortel. 

Millised on peamised probleemid tervise seisukohalt Kaitseressursside Ameti silmis?

Aare Jamnes, Kaitseressursside Amet: „Noorte aja eest võitlevad tänapäeval kõik, valikuid mida oma ajaga teha on aina rohkem, kuid kahjuks tuleb juurde neid valikuid, mida saab teha siseruumis ja istudes. See sama konkurents noorteajale vähendab ka liikumist, mis omakorda mõjub negatiivselt kehalisele võimekusele. Lisaks on toodud välja seda, et noored kes teevad sporti, spetsialiseeruvad liiga vara ning üldine kehaline võimekus ning koordinatsioon on madal.“

Teadlikkus ning teadmispõhine otsustamine on siiski erinevad asjad. Noored saavad palju ja tihtipeale vastandlikku infot, mis omakorda võib tekitada segadust. Ajateenistus teeb noorele otsustamise lihtsamaks ning õpetab distsipliini, mis on eelduseks edaspidises elus tervisliku eluviisi hoidmiseks. Tasakaalustatud toit, kindlad kellaajad söömiseks ning läbi päeva pidev liikumine on see, mille iga noor saab lisaks muudele oskustele ajateenistusest kaasa.

Kas teadsid, et FitQ ja Kaitseressursside Amet lõid üheskoos tasuta programmi „Koos vormi“!

Kaitseväe kehaliste võimete ettevalmistusprogramm aitab sul valmistuda Kaitseväe kehaliste võimete kontrolltestiks! NB! Osaleda võivad aga kõik, mitte ainult ajateenistusse minevad noored!

Oled sa valmis oma üldfüüsilist vormi parandama? Meie ühine 12-nädalane ettevalmistusprogramm aitab sul saavutada oma eesmärgid ja sooritada üldfüüsilise võimekuse test paremini kui kunagi varem.

Programm on sobiv nii noortele kui täiskasvanutele, naistele kui meestele treenituse tasemest sõltumata. Spetsialistide poolt kokku pandud kava koosneb kolmest neljanädalasest treeningtsüklist, kus keskendutakse peamistele üldfüüsilistele näitajatele nagu jõud, painduvus ja vastupidavus. Programmi ülesehitus tagab garanteeritult sinu järjepideva arengu.

Osale Kaitseväe kehaliste võimete ettevalmistusprogrammis ja paranda oma vormi turvaliselt ja tõhusalt.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eesti kaitseväkke astuvate noorte tervislik seisund on üldiselt hea. Tüdrukute huvi ajateenistuse vastu on viimaste aastate jooksul olnud stabiilne, ja noored on teadlikumad treenimisest, toitumisest ja tervisest. Siiski on ülekaalulisus noorte seas murettekitav probleem, mille lahendamiseks on vaja rohkem pingutusi. Siinkohal kutsumegi teid kõiki – nii noori, kui täiskasvanuid, naisi kui mehi – osalema Kaitseväe kehaliste võimete ettevalmistusprogrammis, et paranda oma vormi professionaalse kava järgi turvaliselt ja tõhusalt!