Terminid ja mõisted

  1. FitQ tähistab lühidalt veebikeskkonda ja rakendusi arendavat ettevõtet FitQ Studio OÜ, aadress Veeriku 9, Tartu 50407, Eesti.
  2. Kasutaja tähendab füüsilist isikut, kes on liitunud veebikeskkonnaga.
  3. Kasutajakonto tähendab veebikeskkonna osa, mis on kasutaja kontrolli all.
  4. Klient on kasutaja, kes on ostnud veebikeskkonnast FitQ tasulise paketi, pileti või muid teenuseid.
  5. Treener on isik, kes kasutab veebikeskkonda kasutajatele treeningvideote ja/või treeningplaanide loomiseks ning erinevate teenuste nagu piletite, treeningprogrammide müümiseks.
  6. Treeneri konto on veebikeskkonna osa, mida treener kasutab treeningvideote ning muude teenuste haldamiseks.
  7. Treening on treeneri poolt pakutav videotreening või välitreening.
  8. Sisu on videotreening või muu teksti-, heli-, videomaterjal, mille treener sisestab veebikeskkonda.
  9. Hinnakiri (paketid) on veebikeskkonnas kuvatav hinnakiri, mis sätestab FitQ poolt pakutavate teenuste hinnad.
  10. Pilet tähendab kasutaja õigust teenuse ostmise hetkel näidatud tingimustel teenusepakkuja juures.
  11. FitQ Premium, Gold või Platinum paketi kuutellimus on igakuiselt korduv pilet, mis annab kasutajale juurdepääsu FitQ kanali treeningvideotele, programmidele ja väljakutsetele seni, kuni tellimus on kehtiv. FitQ Premium, Gold või Platinum pakett ei pruugi tagada juurdepääsu treenerite teenustele, väljakutsetele või treeningprogrammidele.
  12. Treeneri treeningprogrammi pilet on treeneri teenus. Treener määrab programmi hinna ning klient ostab pileti programmile ligipääsemiseks. Pilet tagab konkreetsele treenigprogrammile ligipääsu vastavalt programmi lehel määratud ajale.
  13. Treeneri kanali kuutellimus on igakuiselt korduv pilet, mis annab kasutajale juurdepääsu tellimusel märgitud treeneri kanali treeningvideotele, programmidele ja väljakutsetele seni, kuni tellimus on kehtiv. Vastava treeneri kanali kuutellimus ei taga juurdepääsu teistel kanalitel olevatele teenustele, väljakutsetele või treeningprogrammidele.
  14. Stebby on veebikeskkond www.stebby.eu.
  15. Teenus on FitQ toode või teenus, mida pakutakse veebikeskkonna kaudu (eelkõige tervise- või sporditeenus).
  16. Kasutustingimused tähendab tingimusi, hinnakirju, privaatsusteadet, teenusetingimusi, kasutustingimusi ja/või muid kehtestatud üldtingimusi.
  17. Veebikeskkond tähendab FitQ-le kuuluvat veebisaiti ja selle osi, mis on kättesaadavad domeeni https://fitq.me kaudu.

Kasutustingimuste kehtivus ja muutmine

  1. Kasutustingimused kehtivad kõigile kasutajatele ja treeneritele.
  2. Hinnakiri kehtib kõigi klientide suhtes.
  3. Kõik kasutustingimused on kättesaadavad veebikeskkonnas.
  4. FitQ-l on õigus igal ajal ühepoolselt muuta ja täiendada kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat. Muudatused avaldatakse FitQ veebikeskkonnas ja need jõustuvad alates uute kasutustingimuste avaldamisest veebikeskkonnas.
  5. Kui FitQ on kasutajatele teatanud kasutustingimuste muutmisest ja kasutaja ei nõustu kasutustingimuste muutmisega, on tal õigus leping üles öelda, teatades sellest vähemalt 14 kalendripäeva ette alates muudatuste kohta teate kättesaamisest.
  6. FitQ võib lepingu kasutajaga ilma ette teatamata lõpetada, kui kasutaja on oluliselt rikkunud käesolevaid teenuse kasutustingimusi.

Teenuse olemus ja osutamine

  1. FitQ vahendab treenerite treeninguid ja teenuseid klientidele ja/või kasutajatele veebikeskkonna kaudu.
  2. Kasutajakonto omamine veebikeskkonnas on tasuta.
  3. Treenerid saavad otsustada, kas nende treeningvideod, treeningprogrammid ja muud teenused on tasuta või peavad kasutajad neid ostma. FitQ Premium, Gold või Platinum pakett ei pruugi tagada treeneri teenustele ligipääsu.
  4. Maksed toimuvad pileti või FitQ tasulise kuupaketi tellimuse ostmisega veebikeskkonna poolt pakutavate makseviiside kaudu, näiteks deebet- või krediitkaardiga või Stebby-maksega. 
  5. Kui kasutaja on ostnud treeneri teenuse pileti või tellimuse, kuid teenust ei osutata talle treenerist tulenevatel põhjustel, on kasutajal õigus saada raha tagasi.
  6. Kui kasutaja on ostnud FitQ tasulise paketi tellimuse või Treeneri kanali kuutellimuse, siis on ta ise vastutav selle tühistamise eest, kui ta ei kavatse tellimust püsivalt jätkata. Tellimus kestab seni, kuni kasutaja teenuse tühistab. FitQ tasulise paketi tellimuse või Treeneri kanali kuutellimuse saad igal ajal lõpetada. Kui soovid FitQ paketi või Treeneri kanali kuutellimuse automaatset igakuist tellimust tühistada, logi sisse oma kontole ning lõpeta tellimus seadete juurest maksmise alt. FitQ tasulise paketi kuutellimust või Treeneri kanali kuutellimuse tühistades on sul ligipääs vastava kanali treeningutele kuni juba makstud perioodi lõpuni. FitQ ei ole kohustatud soetatud teenuse eest raha tagasi maksma.
  7. Kui kasutaja on sõlminud FitQ-ga tähtajalise lepingu, siis ei saa seda lõpetada ennetähtaegselt. Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb kasutajal tasuda lepingu lõpuni jäänud maksed.
  8. Kui kasutaja on ostnud pileti või FitQ tasulise paketi kuutellimuse, kuid ei kasuta tegelikult teenust, ei ole kasutajal õigust raha tagasi saada.
  9. Kasutajakonto on isiklik ja seda võib kasutada ainult kasutaja. Kasutajal on keelatud anda oma kasutajakonto kasutamist teistele isikutele.
  10. Kõik treeningud ei pruugi olla sobilikud kõigile. Kui klient tunneb end pärast treeningut või treeningu sooritamise ajal kehvasti, tasub konsulteerida arstiga. FitQ ei vastuta kliendi tervisliku seisundi eest. Klient vastutab oma tervisliku seisundi eest täielikult ise.

Isikuandmete kaitse, töötlemine ja otseturundus

  1. FitQ-le kuuluvad FitQ veebikeskkonna, sealhulgas tarkvara, andmebaaside ja graafilise kujunduse autoriõigused.
  2. FitQ peatab juurdepääsu kasutaja- ja treenerikontodele, mis sisaldavad valeandmeid, kuni andmete parandamiseni. Kui andmeid ei parandata 14 päeva jooksul pärast kasutaja teavitamist, on FitQ-l õigus kasutaja või treenerikonto kustutada.
  3. Kelmuse kahtluse korral on FitQ-l õigus sulgeda kahtlusega seotud konto ja peatada tehingud.
  4. Veebikeskkonnas ja sellega seoses kogutud isikuandmete suhtes kohaldatakse andmetöötluse põhimõtteid, mis on kättesaadavad veebisaidil fitq.me/et/privacy.

Kasutaja õigused ja kohustused

  1. Kasutaja peab järgima FitQ poolt kehtestatud teenuse kasutustingimusi.
  2. Vastutus treenerite poolt kehtestatud reeglite rikkumise eest lasub rikkumise toime pannud kasutajal, mitte FitQ-l.
  3. Kasutaja peab hoidma juurdepääsu kasutajakontole salajas ja kui kolmandad isikud on saanud juurdepääsu, peab ta sellest viivitamatult teavitama FitQ-d.
  4. Kasutajal on õigus vastavale teenusele, kui ta on ostnud pileti või tellimuse.
  5. Kasutaja esitab FitQ-le korrektsed andmed ja jälgib jooksvalt, et esitatud andmed oleksid ajakohased. Klient vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

Treeneri õigused ja kohustused

  1. Treener peab järgima FitQ poolt kehtestatud teenuse kasutamise tingimusi.
  2. Treener peab hoidma juurdepääsu kasutajakontole salajas ja kui kolmandad isikud on saanud juurdepääsu, peab ta sellest viivitamatult teavitama FitQ-d. Treener võib avaldada ja üles laadida ainult enda tehtud videotreeninguid.
  3. Treener deklareerib, et tal on kõik tema poolt veebikeskkonda üleslaetud sisu omandiõigused. Treeneritele jääb oma üleslaaditava sisu omandiõigus ja õigused, kuid annavad platvormile mitteeksklusiivse ülemaailmse, kasutustasuta litsentsi sisu kasutamiseks, kuvamiseks ja levitamiseks.
  4. Treeneril on õigus müüa pileteid, treeningprogramme ja tellimusi ning saada oma osa veebikeskkonna tellimustest, kui kasutaja on ostnud oma pileti või tellimuse või veebikeskkonna kliendid on vaadanud treeningvideosid.
  5. Maksed ja tasud: Platvorm võib nõuda treeneritelt ettemääratud tehingutasu iga müüdud pileti, ostetud programmi või mis tahes muu platvormi kaudu pakutava teenuse eest. Treeneritele tehtavatele maksetele kehtivad teenustasud ja treenerid peavad järgima platvormi teenustasude eeskirju. Treenerid saavad oma sissetulekute eest väljamakseid vastavalt platvormi väljamaksete ajakavale ja juhistele.
  6. Treenerid peavad platvormi kasutades järgima kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi.
  7. Treenerid peavad oma suhtluses ja kasutajatele pakutavates teenustes säilitama professionaalsuse ja vastava pädevuse.
  8. Treenerid ei tohi üles laadida, jagada ega reklaamida sisu, mis on ebaseaduslik, kahjulik, solvav või rikub teiste õigusi.

Poolte kohustused ja vastutus

  1. Teenuse osutamise tehingu pooled on kasutaja ja treener.
  2. FitQ ei vastuta treeneri ja kasutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.
  3. FitQ ei vastuta teenuse kasutamise käigus kasutajatele tekitatud kahju (nt vigastused, ravikulud), samuti varalise kahju (nt kadumine või vargus või isiklike asjade kaotamine) eest.
  4. Kasutaja esitab FitQ-le tõesed andmed ja jälgib jooksvalt, et esitatud andmed oleksid ajakohased.

Vääramatu jõud

  1. Lepinguosalised on täielikult või osaliselt vabastatud lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest ajal, mil seda takistab vääramatu jõud, kusjuures lepinguosalised võtavad kõik meetmed, et vältida kahju tekitamist teisele lepinguosalisele ja tagada lepingu täitmine võimalikult suures ulatuses. Vääramatu jõu ilmnemist peab tõendama see lepinguosaline, kes soovib viidata vääramatu jõu asjaoludele, et vabaneda õigusaktidest või lepingust tulenevast vastutusest lepingu alusel võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest.
  2. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel teatab lepinguosaline sellest teisele lepinguosalisele viivitamata kirjalikult.
  3. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel pikendatakse kõiki lepingus sätestatud tähtaegu nende asjaolude ilmnemise aja võrra. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad kauem kui ühe kuu, on pooltel õigus leping üles öelda.

Muud tingimused

  1. Pooled ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.
  2. Kõik lepinguosaliste poolt seoses lepinguga edastatud teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  3. Lepingu täitmisel ja lepingust tulenevate vaidluste korral järgivad lepinguosalised Eesti Vabariigi õigusakte.
  4. Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada poolte kokkuleppel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.
  5. Leping loetakse sõlmituks, kui kasutaja on FitQ veebikeskkonnas kinnitanud, et ta nõustub käesoleva lepingu tingimustega.

 

E-poe tellimisinfo/müügitingimused

 

FitQ veebipoe (edaspidi Veebipood) omanik on FitQ Studio OÜ, aadress Veeriku 9, Tartu 50407, Eesti.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

  1. Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
  2. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on eurodes.
  3. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
  4. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Tellimuse vormistamine

  1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis (pakiautomaat või kuller). Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:
   • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele, Revolut, N26.
    NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
   • Kaardimakse: Google pay, Apple pay, Mastercard, Visa.
  2. Makseid vahendab MONTONIO FINANCE OÜ. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel MONTONIO FINANCE OÜ turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
  3. Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja MONTONIO FINANCE OÜ-le.
  4. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kohaletoimetamine

  1. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti
  2. Kauba kättesaamiseks on ostjal järgnevad valikud:
   • Pakiautomaadid: Itella, DPD kullerfirma või pakiautomaat.
  3. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
  4. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti hiljemalt 14 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.
  5. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

Taganemisõigus

  1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
  2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
  3. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
  4. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
  5. Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega e-postile: info@fitq.me
  6. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.
  7. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).
  8.  
  9. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
  10.  
  11. Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
  12. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
  13.  
  14. Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
  15. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

  1. Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. ellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
  2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@fitq.me.
  3. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
  4. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
  5. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

  1. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
  2. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
  3. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

  1. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@fitq.me
  2. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
  3. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi</a > poole.

Kasutustingimused on uuendatud 09.10.2023