FitQ logo

Kasutustingimused

 1. Terminid ja mõisted

  1. FitQ tähistab lühidalt veebikeskkonda ja rakendusi arendavat ettevõtet. FitQ Studio OÜ, aadress Lai 28-3, Tartu 51005, Eesti.
  2. Kasutaja tähendab füüsilist isikut, kes on liitunud Veebikeskkonnaga.
  3. Kasutajakonto tähendab veebikeskkonna osa, mis on kasutaja kontrolli all.
  4. Klient on Kasutaja, kes on ostnud Veebikeskkonnast Tellimuse, Pileti või muid teenuseid.
  5. Treener on isik, kes kasutab veebikeskkonda kasutajatele treeningvideote ja/või treeningplaanide loomiseks.
  6. Treeneri konto on veebikeskkonna osa, mida treener kasutab koolitusvideote ja muude teenuste haldamiseks.
  7. Treening on Treeneri poolt pakutav videotreening.
  8. Sisu on videotreening või muu teksti-, heli-, videomaterjal, mille Treener sisestab veebikeskkonda.
  9. Hinnakiri (liitumine) on veebikeskkonnas kuvatav hinnakiri, mis sätestab FitQ poolt pakutavate teenuste hinnad.
  10. Pilet tähendab Kasutaja õigust Teenuse ostmise hetkel näidatud tingimustel Teenusepakkuja juures.
  11. Tellimus on igakuiselt korduv pilet, mis annab kasutajale juurdepääsu FitQ treeningvideodele või muudele teenustele. Tellimuse saad igal ajal lõpetada. Kui soovid tellimust tühistada, logi sisse oma kontole ning tühista tellimus minu profiilil ostuajaloo alt. Kuutellimust tühistades on sul ligipääs FitQ treeningutele kuni juba makstud perioodi lõpuni. Me ei paku tagastust.
  12. Stebby on veebikeskkond www.stebby.eu.
  13. Teenus on FitQ toode või teenus, mida pakutakse veebikeskkonna kaudu (eelkõige tervise- või sporditeenus).
  14. Kasutustingimused tähendab üldtingimusi, hinnakirju, privaatsusteadet, teenusetingimusi, kasutustingimusi ja/või muid Stebby poolt kehtestatud standardtingimusi.
  15. Veebikeskkond tähendab FitQ-le kuuluvat veebisaiti ja selle osi, mis on kättesaadavad domeeni https://fitq.me kaudu.
 2. Tingimuste kehtivus ja muutmine

  1. Üldtingimused kehtivad kõigile kasutajatele ja treeneritele.
  2. Hinnakiri kehtib kõigi Klientide suhtes.
  3. Kõik tingimused on kättesaadavad veebikeskkonnas.
  4. FitQ-l on õigus igal ajal ühepoolselt muuta ja täiendada Tingimusi ja privaatsuspoliitikat. Muudatused avaldatakse FitQ veebikeskkonnas ja need jõustuvad alates uute tingimuste avaldamisest veebikeskkonnas.
  5. Kui FitQ on kasutajatele teatanud tingimuste muutmisest ja kasutaja ei nõustu tingimuste muutmisega, on tal õigus leping üles öelda, teatades sellest vähemalt 14 kalendripäeva ette alates muudatuste kohta teate kättesaamisest.
  6. FitQ võib lepingu kasutajaga ilma ette teatamata lõpetada, kui kasutaja on oluliselt rikkunud käesolevaid Teenuse kasutamise tingimusi.
 3. Teenuse olemus ja osutamine

  1. FitQ vahendab Treenerite treeninguid Klientidele ja/või Kasutajatele veebikeskkonna kaudu.
  2. Kasutajakonto pidamine veebikeskkonnas on tasuta.
  3. Treenerid saavad otsustada, kas nende treeningvideod ja muud teenused on tasuta või peavad kasutajad neid ostma.
  4. Maksed toimuvad Pileti või Tellimuse ostmisega veebikeskkonna poolt pakutavate makseviiside kaudu, näiteks krediitkaardiga või Stebby-maksega.
  5. Kui kasutaja on ostnud treeneri pileti või tellimuse, kuid teenust ei osutata talle treenerist tulenevatel põhjustel, on kasutajal õigus saada raha tagasi.
  6. Kui kasutaja on ostnud tellimuse, siis on ta ise vastutav selle tühistamise eest, kui ta ei kavatse tellimust püsivalt jätkata. Tellimus kestab seni, kuni kasutaja teenuse tühistab, ja FitQ ei ole kohustatud pileteid tagasi maksma.
  7. Kui kasutaja on ostnud pileti, kuid ei kasuta tegelikult teenust, ei ole kasutajal õigust raha tagasi saada.
  8. Kasutajakonto on isiklik ja seda võib kasutada ainult kasutaja. Kasutajal on keelatud anda oma kasutajakonto kasutamist teistele isikutele.
  9. Kõik treeningud ei pruugi olla sobilikud kõigile. Kui klient tunneb end pärast treeningut või treeningu sooritamise ajal kehvasti, tasub konsulteerida arstiga. FitQ ei vastuta kliendi tervisliku seisundi eest. Klient vastutab oma tervisliku seisundi eest täielikult ise.
 4. Isikuandmete kaitse, töötlemine ja otseturundus

  1. FitQ-le kuuluvad FitQ veebikeskkonna, sealhulgas tarkvara, andmebaaside ja graafilise kujunduse autoriõigused.
  2. FitQ peatab juurdepääsu kasutaja- ja treenerikontodele, mis sisaldavad valeandmeid, kuni andmete parandamiseni. Kui andmeid ei parandata 14 päeva jooksul pärast kasutaja teavitamist, on FitQ-l õigus kasutaja või treenerikonto kustutada.
  3. Kelmuse kahtluse korral on FitQ-l õigus sulgeda kahtlusega seotud konto ja peatada tehingud.
  4. Veebikeskkonnas ja sellega seoses kogutud isikuandmete suhtes kohaldatakse andmetöötluse põhimõtteid, mis on kättesaadavad veebisaidil fitq.me/et/privacy.
 5. Kasutaja õigused ja kohustused

  1. Kasutaja peab järgima FitQ poolt kehtestatud teenuse kasutamise tingimusi.
  2. Vastutus treenerite poolt kehtestatud reeglite rikkumise eest lasub rikkumise toime pannud kasutajal, mitte FitQ-l.
  3. Kasutaja peab hoidma juurdepääsu kasutajakontole salajas ja kui kolmandad isikud on saanud juurdepääsu, peab ta sellest viivitamatult teavitama FitQ-d.
  4. Kasutajal on õigus teenusele, kui ta on ostnud pileti või tellimuse.
  5. Kasutaja esitab FitQ-le korrektsed andmed ja jälgib jooksvalt, et esitatud andmed oleksid ajakohased. Klient vastutab esitatud andmete õigsuse eest.
 6. Treeneri õigused ja kohustused

  1. Treener peab järgima FitQ poolt kehtestatud teenuse kasutamise tingimusi.
  2. Treener peab hoidma juurdepääsu kasutajakontole salajas ja kui kolmandad isikud on saanud juurdepääsu, peab ta sellest viivitamatult teavitama FitQ-d. Treener võib avaldada ja üles laadida ainult enda tehtud videotreeninguid.
  3. Treener deklareerib, et tal on kõik tema poolt veebikeskkonda üleslaetud sisu omandiõigused.
  4. Treeneril on õigus müüa pileteid ja tellimusi ning saada oma osa veebikeskkonna tellimustest, kui kasutaja on ostnud oma pileti või tellimuse või veebikeskkonna tellijad on vaadanud oma koolitusi.
 7. Poolte kohustused ja vastutus

  1. Teenuse osutamise tehingu pooled on Kasutaja ja Treener.
  2. FitQ ei vastuta treeneri ja kasutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.
  3. FitQ ei vastuta Teenuse kasutamise käigus kasutajatele tekitatud kahju (nt vigastused, ravikulud), samuti varalise kahju (nt kadumine või vargus või isiklike asjade kaotamine) eest.
  4. Kasutaja esitab FitQ-le tõesed andmed ja jälgib jooksvalt, et esitatud andmed oleksid ajakohased.
 8. Vääramatu jõud

  1. Lepinguosalised on täielikult või osaliselt vabastatud lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest ajal, mil seda takistab vääramatu jõud, kusjuures lepinguosalised võtavad kõik meetmed, et vältida kahju tekitamist teisele lepinguosalisele ja tagada lepingu täitmine võimalikult suures ulatuses. Vääramatu jõu ilmnemist peab tõendama see lepinguosaline, kes soovib viidata vääramatu jõu asjaoludele, et vabaneda õigusaktidest või lepingust tulenevast vastutusest lepingu alusel võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest.
  2. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel teatab lepinguosaline sellest teisele lepinguosalisele viivitamata kirjalikult.
  3. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel pikendatakse kõiki lepingus sätestatud tähtaegu nende asjaolude ilmnemise aja võrra. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad kauem kui ühe kuu, on pooltel õigus leping üles öelda.
 9. Muud tingimused

  1. Pooled ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.
  2. Kõik lepinguosaliste poolt seoses lepinguga edastatud teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  3. Lepingu täitmisel ja lepingust tulenevate vaidluste korral järgivad lepinguosalised Eesti Vabariigi õigusakte.
  4. Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada poolte kokkuleppel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.
  5. Leping loetakse sõlmituks, kui kasutaja on FitQ veebikeskkonnas kinnitanud, et ta nõustub käesoleva lepingu tingimustega.

Kasutustingimused on uuendatud 17.01.2023